Çelësi...

Çelësi i namazit është: Pastërtia.

Çelësi i haxhit është: Ihrami.

Çelësi i Xhenetit është: Njëshmëria-teuhidi.

Çelësi i bamirësisë është: Sinqeriteti.

Çelësi i diturisë është: Të pyeturit.

Çelësi i fitores është: Durimi.

Çelësi i mirësive është: Falënderimi.

Çelësi i shpërthimit është: Devotshmëria.

Çelësi i suksesit është: Inkurajimi dhe kërcënimi.

Çelësi i përgjigjes është: Lutja.

Çelësi i jetës së zemrave është: Meditimi i Kuranit dhe lutjet e natës.

Çelësi i furnizimit është: Orvatja e bashkangjitur me Istigfar dhe devotshmëri.

Çelësi i krenarisë është: Nënshtrimi ndaj Allahut.

Çelësi i çdo të keqe është: Dashuria ndaj kësaj bote dhe shpresat e gjata.


Përshtati: Valdet Kamberi