E Hënë, 21 Prill 2014 - 00:36:42

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

Tema Islame

Islame

 • Artikuj
 • Akide
 • Hadith
 • Fikh
 • Histori
 • Konvertime
 • Tregime

Të gjithë ju të nderuar vëllezër, motra të respektuara! Lexoni, mundësisht, me vëmendje dhe përkushtim tre ajetet (122,124,125) nga sureja En-nisa. Mendoj që aq të qarta janë këto ajete, nuk ka fjalë dhe fjali të panjohura, sa që edhe ai i cili ...

Vazhdo leximin

Dijetari i madh, Ibën Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, thoshte: “Urimi që u bëhet jobesimtarëve për simbolet e kufrit (mosbesimit) është haram (i ndaluar) njëzëri, siç është urimi për festat e tyre e për agjërimin e tyre, duke thënë: “Urime festa” ose ...

Vazhdo leximin

Nga Ebu Hurejra - radijallahu anhu - transmetohet se i Dërguari i Allahut - sal-lallahu alejhi ve sel-lem - ka thënë: "Atij që merr rrugëtim për të kërkuar dituri do t’ia lehtësojë Allahu rrugën për në Xhenet." Këtë hadith e shënon Tirmidhiu dhe ...

Vazhdo leximin

Ç’ËSHTË FEJESA SIPAS SHERIATIT? Fejesë quhet shfaqja e dëshirës së burrit për t’u martuar me një grua të caktuar, duke lajmëruar kujdestarin e gruas për këtë. ZGJEDHJA E BASHKËSHORTËVE a. Zgjedhja e bashkëshortes 1. Të jetë e përkushtuar ...

Vazhdo leximin

Përhapja e krishterimit me shpatë1- Papa, në ligjëratën e tij, citoi perandorin bizantin, Manuel-in II, i cili, duke iu drejtuar personit me të cilin pretendohet se dialogonte- bashkëbisedonte, tha: “Më tregoni se ç’të re solli Muhammedi, me ...

Vazhdo leximin

“Esh-hedu en la ilahe il-lAllah, ue eshehdu en Muhammeden abduhu ue resuluhu”. (Dëshmoj se askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i Tij). Kështu bëri publik konvertimin e tij në Islam, më ...

Vazhdo leximin

Një hajdut hyri në shtëpinë e Malik ibën Dinarit për të vjedhur, por nuk gjeti asgjë. Papritmas e pa Malikun duke u falur. Maliku e mbaroi namazin dhe e pyeti hajdutin: “Erdhe për të kërkuar ndonjë send të kësaj bote dhe nuk gjete asgjë, po për ...

Vazhdo leximin

Gruaja

Allahu i Madhërishëm thotë në Kuran: Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që ...

Vazhdo leximin

Si duhet të sillemi me myslimanët që nuk agjërojnë gjatë Ramazanit? Cila është metoda më e mire për t’i thirrë ata në agjërim?

Allahun e falënderojmë, paqa dhe bekimi qofshin mbi Muhamedin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.

Myslimanët e kanë detyrë dhe obligim të thërrasin në agjërimin e muajit të Ramazanit ata mysliman që nuk agjërojnë dhe tua tërheqim vërejtjen nga mosagjërimi. Këtë mund ta bëjmë në format që vijojnë:

1. Fillimisht duhet t’i njoftojmë se agjërimi i muajit të Ramazanit është detyre dhe obligim, se agjërimi ka rëndësi të madhe në fenë Islame dhe se është një shtyllë prej shtyllave mbi të cilat ndërtohet feja Islame.

2. Duhet përkujtuar shpërblimin e madh që e fiton agjëruesi, gjë për të cilën na tregon Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë:

“Ai që agjëron Ramazanin me besim në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin prej Allahut, i falen mëkatet që i ka bërë më herët”. (Buhariu dhe Muslimi).

Gjithashtu na tregon Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë: “Allahu ka thënë: Agjërimi është i Imi dhe Unë shpërblej për te. Agjëruesi le epshin dhe ushqimin për Mua. Agjërimi është mburojë. Agjëruesi ka dy gëzime; gëzohet në kohën e iftarit dhe gëzohet kur do të takohet me Zotin e vet. Era e agjëruesit është më e këndshme te Allahu se aroma e miskut”. (Buhariu dhe Muslimi).

3. Duhet tua tregojmë dënimin e ashpër që e pret atë që nuk agjëron në Ramazan dhe duhet sqaruar se mosagjërimi i muajit të Ramazanit është prej mëkateve të mëdha.

Ibën Huzejme dhe Ibën Hibani na përcjellin një hadith nga Ebu Umame, i cili na tregon se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Duke fjetur më morën dy njerëz, më kapën për sqetulla dhe më dërguan te një kodrinë e vështirë dhe më thanë: ngjitu! Nuk mundem, u thash. Më thanë: ne do ta lehtësojmë. U ngjita në kodër dhe aty dëgjova zëra të zhurmshëm. Thashë: çka janë këto zëra? Këto janë zërat e banorëve të zjarrit. Vazhduam udhëtimin deri sa takuam disa njerëz të lidhur për muskujt e tyre, kurse gojët i kishin të çara, nga të cilat u rridhte gjak. Pyeta: kush janë këta? Më thanë: këta janë ata që e ndërpresin agjërimin para se të vijë koha”. (Shejh Albani e vlerëson këtë hadith si autentik).

Shejh Albani duke e komentuar këtë hadith thotë: “Ky është dënimi për atë që agjëron, mirëpo me qëllim e prish agjërimin para kohës së iftarit. Ç’farë dënimi e pret atë i cili aspak nuk agjëron?!”.

4. Duhet t’i sqarojmë se agjërimi nuk është edhe aq i vështirë. Përkundrazi edhe nëse ka ndonjë vështirësi, ai sjell lumturi, gëzim, kënaqësi dhe qetësi shpirtit tonë. Zemra e agjëruesit është vazhdimisht e rehatshme dhe ndien ëmbëlsi duke realizuar adhurimet, duke lexuar Kuran dhe duke falë namaz nate.

5. Ata që nuk agjërojnë duhet t’i thërrasim që të dëgjojnë ligjërata të ndryshme prej hoxhallarëve të ndryshëm dhe të lexojnë materiale të llojllojshme rreth agjërimit dhe rëndësisë së agjërimit.

6. Nuk duhet t’i lejojmë vetes që të lodhemi dhe mërzitemi nga thirrja e atyre që nuk agjërojnë në agjërim. Përkundrazi, vazhdimisht duhet t’i thërrasim me fjalë të urta dhe të buta, duke u dhënë këshilla të mira dhe duke u lutur sinqerisht për ta që Allahu t’i udhëzojë dhe tua falë.

Allahun e lusim që të na dhuron sukses dhe të na forcojë në rrugën e drejtë! Amin!

Sh.P. Për ata që nuk besojnë dhe nuk agjërojnë duhet lërë bisedën rreth agjërimit dhe duhet folur me te rreth besimit në Zot, besimit në fenë Islame dhe dobisë prej zbatimit të rregullave Islame, sepse biseda rreth agjërimit para bisedës rreth besimit nuk do të sjell rezultate të dobishme.

 

Përktheu: Bekir Halimi

Burimi: http://islamqa.info/ar/ref/50745

Comments | Add yours
 • Nuk ka komente

Leave your comments

Post comment as a guest

0
kushtet.
 1. Qendra për Studime Islame
 2. Tenzil Media
 3. ISLAMI, feja e Vërtetë!
 4. DijaOnline
 5. Krenaria
 • Vlera e ditës së xhuma - Fadil Musliu - HUTBE
 • Kujdes nga paragjykimet! - Muhamed Dërmaku
 • 10 - Mendjemadhësia në hadithet profetike - Fadil Musliu
 • 128 - El-Mubin - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 127 - El-Mubin - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • 05 - Reflektimi i besimit në dashuri dhe urrejtje - Enis Rama
 • Ta njohim Allahun - LIVE - Hoxhë Enis Rama
 • 04 - Reflektimi praktik i besimit në një Zot - Enis Rama
 • 43 - Hadithi i dhjetë - Standardet e pranimit të veprave të mira - Enis Rama
 • 24 - Keqtrajtimi i fqinjëve - Llokman Hoxha
 • 03 - Komenti i sures Asr - Enis Rama
 • Hixhabi - Enis Rama
 • 126 - En-Nur - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 125 - En-Nur - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • Kujdesja ndaj jetimit - Fadil Musliu - HUTBE
 • 02 - Rëndësia e diturisë dhe kuptimi i saj - Enis Rama
 • 42 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve në rrafshin e thirrjes - Enis Rama
 • Shkaqet e lumturisë bashkëshortore - Muhamed Dërmaku
 • Komentimi i 40 Haditheve të Imam Neveviut - LIVE - nga Hoxhë Enis Rama
 • 01 - Hyrje në komentimin e librit - Enis Rama
 • 23 - Kujdesi ndaj fqinjëve - Llokman Hoxha
 • 06 - Problemet e stabilitetit në fe - Jahja Binaj & Enis Rama
 • 123 - El-Habir - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • 124 - El-Habir - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • Butësia, cilësi e thirësit - Fadil Musliu - HUTBE
 • Ligjeratë për femra - Pyetje-përgjigje - Enis Rama
 • 41 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve në rrafshin e moralit - Enis Rama
 • Ligjeratë për femra - Enis Rama LIVE
 • 22 - Edukata e fqinjësisë - Llokman Hoxha
 • Cilesitë e thirrësit musliman (II) - Fadil Musliu - HUTBE
 • 122 - El-Mukit - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 121 - El-Mukit - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • 40 - Format e kundërshtimit të Pejgamberëve në rrafshin e njohjes së Allahut - Enis Rama
 • Roli i bashkëshortes në raportet familjare - Muahmed Dërmaku
 • 09 - Kibri në ajetet Kuranore - Fadil Musliu
 • 21 - Kujdesi dhe mirësjellja ndaj të vegjëlve - Llokman Hoxha
 • 120 - Es-Subuh - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 119 - Es Subuh - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • Cilësitë e thirrësit musliman - Fadil Musliu - HUTBE
 • 39 - Për çfarë dhe si duhet të pyesim - Enis Rama
 • Përgjegjësia e gjykimit ndaj njerëzve - Enis Rama
 • 08 - Shkallët e mendjemadhësisë - Fadil Musliu
 • EMOCIONALE! Skenë nga Dita e Gjykimit - Enis Rama
 • Si shtohet JETA dhe PASURIA - Ahmed Kalaja
 • MOS e harrno Imanin - Islamin | Enis Rama
 • Dijetari dhe Papagalli - Fatmir Latifi
 • Tregim i padëgjuar më parë për Imam Buhariun - Enis Rama
 • TURP! Falesh e nuk i kupton fjalët në Namaz - MOTIVUESE ᴴᴰ
 • Çfarë kemi bërë që nuk po bie shi...?! - Fatmir Latifi
 • Çfarë dhurate i erdhi Hoxhës sa ishte i plagosur - Pjestarit të UÇK-së!
 • Surah Al-Kahf - Idris Abkar | English Translation ᴴᴰ
 • Surah Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas & Ayat Kursi - Nasser Al-Qatami ᴴᴰ
 • Sureja Fatiha, Ihlas, Felek, Nas & Ajeti Kursij - Naser El Kitami ᴴᴰ
 • Jepi përparsi asaj që Allahu i ka dhënë - Enis Rama
 • [EMOCIONALE] Abdulaziz Al Zahrani - Sureja Kaf
 • A lejohet mu fal në Banjo? - Enis Rama
 • Sexhdeja, kulmi i Përuljes dhe Kënaqësisë - Enis Rama | ۩
 • APEL për Imamët(Hoxhollarët) - Përgadituni para Xhematit !!
 • Pse je Musliman ? - Shumë e dobishme - Nouman Ali Khan
 • Duaja (Tregim emocionues) - Senad Ramadani
 • A janë njerëzit e pasur arrogant - Mufti Menk ᴴᴰ
 • [EMOCIONALE] Abdul Majeed Al Arkani - Sureja Zumer (۝53-۝75)
 • Hixhabi (Mbulesa Islame) - Enis Rama
 • Dashuria për këtë Botë ᴴᴰ
 • EMOCIONALE | Prindi mëkatar që hyri në Xhennet me duan e një Qobani !
 • Idris Ebker - El Fatiha,A'la,Kafirun,Ihlas (Namazi i Vitrit)
 • Mos të jetë Allahu i fundit në agjendën tënde - Enis Rama
 • Recitim shumë i bukur i Kur'anit nga Yasir El Dusari | 2013
 • Disa fjalë për Imam Ebu Hanifen - Enis Rama
 • Festat e Fundvitit dhe Festimi i tyre - Drew Carey
 • Urimi i Krishtlindjeve | Mufti Menk & Abu Musab ᴴᴰ
 • Mami Mami Jezusi Jezusi (Isau) - Ngjarje interesante ᴴᴰ
 • Me shit DUSHK për GOGLA • Kështu nuk pasurohesh!
 • Kujt t'ia jap vajzën? - Përgjigjet Hasan El-Basriu | Enis Rama
 • Çdo gjë do të VDESË - Përveç ALLAHUT ᴴᴰ
 • S'falem se Zoti nuk e ka shkru ?! - Enis Rama
 • Pse pasuria jonë nuk ka Bereqet? - Fatmir Latifi
 • MÜJDELER OLSUN - HİLAFET GELİYOR...! ᴴᴰ
 • Mos e sfido veten ! - Enis Rama
 • Neglizhimi i Namazit | LIGJERATË E SHKURTËR POR E DOBISHME ᴴᴰ
 • Only one Deed to go into Jannah | Thought Provoking ᴴᴰ
 • Mos e bë Facebookun reklam të jetës tënde?! - Enis Rama
 • Cila është Krenaria e vërtetë ?! - Enis Rama
 • Më është bërë padrejtësi, çfarë të bëjë ?! - Ekrem Avdiu
 • Ngjarje interesante ( Mendimi i mirë për Allahun) - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Si ndikon Imani e si ndikon mëkati në zemër?! - Hoxhë Enis Rama
 • Porosia e fundit (Namazin mos e leni) - Emocionale nga Irfan Salihu dhe Shefqet Krasniqi
 • A duhet të ketë myezini abdes për ezan - Shejh Feuzan
 • Disa lloje të fitneve që nuk i kuptojmë - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • A është macja e zezë shejtan - Imam Albani
 • Si futet njeriu në fitne dhe nuk e kupton?! - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Kështu ishte Pejgamberi ynë (alejhi selatu ue selam) - Hoxhë Enis Rama
 • Përvojat e njerëzve të mençur - Hoxhë Enis Rama
 • Reflektime të pastërtisë në Islam - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Kuptimi i fjalës: LA HAVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH - Hoxhë Enis Rama
 • Si ta kuptojmë menhexhin e selefit?! - Hoxhë Enis Rama
 • Nxitimi dhe injoranca në kohen e sprovave - Hoxhë Mustafa Terneqi
 • Dy tregime për dy mësime - Hoxhë Ekrem Avdiu
 • Me jetu dhe me vdek me La ilahe ilAllah - Hoxhë Enis Rama
 • Kujdes nga Kamata (Fajdeja) - Hoxhë Ekrem Avdiu
 • Qëndrueshmëria në parime (Cilësi e të gjithë pejgamberëve) - Hoxhë Enis Rama
 • Hadith i Mrekullueshëm ( Kur melaiket luten për ty) - Hoxhë Ekrem Avdiu
 • Tri shenjat e munafikut (Hadith) - Hoxhë Ekrem Avdiu
 • Duhet të jemi falenderues ndaj begative të Allahut - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Morali i Aishes (radijAllahu anha) - Hoxhë Enis Rama
 • Ilahi - Nëse dëshironi të jeni më të spikaturit nga të gjithë(me titra shqip)
 • A e dini cili është ajeti më madhështor në Kuran?! - Enis Rama & Naser El Kitami
 • Cili është dallimi mes rriskut (furnizimit) dhe bereqetit?! - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Karakteri i Imam Buhariut - Hoxhë Enis Rama
 • Petku i devotshmërisë (Mburoja e besimtarit/es) - Hoxhë Enis Rama
 • Bazat (themelet) që besimtari duhet t'u përmbahet - Hoxhë Enis Rama
 • Shirku i madh dhe Shirku i vogël - Hoxhë Shefqet Krasniqi
 • Besimtarët e vërtetë ia kanë friken Allahut - Hoxhë Shefqet Krasniqi
 • A lejohet që të punojë një grua edhe nëse nuk ka nevojë për para - Imam Ibnu Baz
 • Shejh Salih el-Megamisi - Ilaçi i epsheve
 • Ku gjendet lumturia e vërtetë?! - Hoxhë Enis Rama
 • Ata që e përkryejnë namazin - Hoxhë Enis Rama
 • "Refuzoi amoralitetin njëherë por Allahu ia dhuroi hallallin tërë jeten" Hoxhë Lulzim Susuri
 • Si mund të jetë e pastër zemra e atij që nuk falet?! - Hoxhë Enis Rama
 • Kategoritë e njerëzve në ligjërata sipas dijetarit Ibn Xheuzi - Hoxhë Enis Rama
 • Si mund të shpëtojmë nga smira dhe urrejtja?! - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Çka të bëjë që të mos më paragjykojnë të tjerët - Hoxhë Ekrem Avdiu
 • Ky është standardi jonë profetik në punë! - Hoxhë Enis Rama
 • Paraja nuk është çdo gjë (Tri ngjarja interesante) - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Cili është rrisku (furnizimi) më i mirë?! - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Brengosja për të ardhmen -- Shejh Feuzan
 • 04. Pyetje dhe përgjigje - Grup hoxhallarësh
 • 03. Manifestimi i dobësisë së imanit te besimtari - Enis Rama
 • 03. Komunikimi efektiv - Rashid Zylfiu
 • 02.  Reflektimi praktik i imanit në jetën e besimtarit - Ekrem Avdiu
 • 02. Rëndësia e bashkëpunimit, modat dje dhe sot - Ekrem Avdiu
 • 01.  Imani shtimi dhe pakësimi i tij - Muhamed Dermaku
 • 03. Angazhimet praktike të dijetarëve në evitimin e fitneve - Enis Rama
 • 02. Obligimet ndaj dijetarëve në kohën e sprovave - Alaudin Abazi
 • 01. Pasojat e injrancës në kohën e fitneve - Ekrem Avdiu
 • Respekti i prijësit ndaj qytetarit dhe anasjelltas - Dr. Shefqet Krasniqi
 • [ 17.04.2014 ] Emisioni "Rruga e ndriçuar" me Dr. Shefqet Krasniqi
 • Dr. Shefqet Krasniqi (në Radio Kosova e Lirë) 15.04.2014
 • Harun Rashidi dhe mjeku i krishterë
 • 23.El-Mu'minun 91-98 - Këshilla për Pejgamberin alejhi selam
 • Të drejtat e jomuslimanëve në shtetin islam - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Emocionale Varrosja e bijave për së gjalli  Dr Shefqet Krasniqi 480p
 • Urdhëroje familjen tënde për namaz - Dr.Shefqet Krasniqi
 • [ 10.04.2014 ] Emisioni "Rruga e ndriçuar" me Dr. Shefqet Krasniqi
 • Dr. Shefqet Krasniqi (në Radio Kosova e Lirë) 08.04.2014
 • 23.El-Mu'minun 81-90 - Idhujtarët mekas mohojnë ringjalljen megjithëse pranojnë Krijuesin
 • Respekti dhe kujdesi ndaj jetimëve - Dr. Shefqet Krasniqi
 • BOJKOT portalit EXPRESS - Dr.Shefqet Krasniqi
 • [ 03.04.2014 ] Emisioni "Rruga e ndriçuar" me Dr. Shefqet Krasniqi
 • A lejohet përdorimi i STAR-CARD ? Dr. Shefqet Krasniqi
 • Përgjegjësia e madhe e dhënies së fetvasë - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Gruaja e cila ka lindur pasi ka vdekur...
 • Dr. Shefqet Krasniqi (në Radio Kosova e Lirë) 01.04.2014
 • 23.El-Mu'minun 76-80 - Dëgjimi, shikimi dhe logjika, dhunti të mëdha të Zotit
 • Vuajtja nga stresi dhe nervoza ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Si jepet zeqati ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Si falet namazi vullnetar nafile ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Si bëhet sevisexhdja kur harron dicka në namaz ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Një grua kroate 73 vjeçe ka pranuar Islamin, a e ka obligim mbulesën ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Nëse më ik një namaz pa dashje, si ta kompensoj ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Nëse i zbathi pastaj sërish i mbath qorapat duke qenë me abdest, a kam meste ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Nëse e ke emrin e krishterve a eshte obligim me ndrru ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Nëna ime flet me persona të huaj në telefon, a t'i tregoj babës ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Në cilën moshë fillojnë të numërohen gjynahet ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Ndalimi i kontaktit të fëmijëve me nënën e tyre ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Kur lejohet të mohohet Allahu me gojë ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Kur e falim namazin synet në rekatin e tretë a duhet te kendohet ndonje sure ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Kam problem me agjërim për shkak të përgatitjes së ushqimit ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Kam një ves, si ta largojë ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Kam bërë një mëkat dhe kam frikë se nuk ma fal Allahu !
 • Jam me mbulesë, her falna her jo ! Dr.Shefqet Krasniqi
 • Jam 12 vjeçare dhe kam qef të agjëroj !
 • Halla ime ja ka fal 2 fëmijë kunatit, a t'i tregoj të vërtetën fëmijëve ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Gruaja ime ka qenë besimtare e shiave, mirëpo tash e urren atë sekt ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Familja e burrit kultivon duhanin, a e kam gjynah unë qe ju ndihmoj ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Emërtimi i fëmijës sipas ëndrrës ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Djali ka vdek në bark të nënës dhe ja kam bërë autopsinë, a lejohet kjo ? Dr.Shefqet Krasniqi
 • Shëndetësi
 • Teknologji
 • Gjuhë Shqipe
Me siguri se shumica prej nesh frikësohemi nga hithrat, por ja qe ato janë shume te dobishme për organizmin e njeriut....
GJENEZA - ёshtё faktori mё kryesor qё ndikon nё prishjen e dhёmbёve  na  ёshtё e njohur qё nёqoftёse njё familje ёshtё e...
Një studim i ri ka zbuluar se ciklet e shkurtra të agjërimit mund të jenë po aq efikase sa hemoterapia, dhe kombinimi i...
Edhe pse i pastrojmë dhёmbёt me brushë çdo ditё, mëngjes dhe mbrëmje dhe kujdesemi se çfarë ushqimi konsumojmë, prapë...
Në fillim të viteve 90-ta filluan të paraqiten edhe uebfaqet e para në internet, që përmbanin tekst dhe aty këtu...
Përdorimi i kompjuterëve, laptopëve, celularëve inteligjentë dhe i pajisjeve elektronike për komunikim rritet dita...
Të zënë në një betejë të egër në tregun e smartfonëve, gjiganti jug-korean, Samsung, paraqiti gjeneratën e fundit, që...
Vazhdojnë lajmet e mira për Samsung-un, smartfoni Galxy S3 i së cilit është vlerësuar si më i miri i vitit 2012 nga...
Lidhori 'që' është më popullori dhe më i vjetri ndër lidhorët e shqipes. Sipas mendimit më të mbështetur, ai është...
Gjuha dhe format e të folurit, me të cilat të rinjtë e Kosovës komunikojnë në rrjetet sociale, janë krejtësisht jashtë të të...
Ndër fjalët që më së shumti përdoren në të folurit e përditshëm të njerëzve është pasthirrma që shpreh falënderim a...
Gjuhëtari austriak Joachim Matzinger në një ligjëratë në Fakultetin e Historisë e Filologjisë pohon tezën e cila njeh...

Galeria

Na ndiqni në Facebook

Na ndiqni në Twitter