Namazi është shkak për tejkalimin e vështirësive

Ajet kuranor

Allahu i Madhërishëm thotë:

﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣ ﴿

"O besimtarë! Kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit dhe namazit! Në të vërtetë, Allahu është me të duruarit." (Kurani, 2:153)

Traditë profetike

Hudhejfe ibn Husejni, Allahu qoftë i kënaqur me të!, thoshte:

"Kur të Dërguarit të Allahut i vështirësohej ndonjë çështje, falte namaz."

[E shënojnë Ebu Davudi, Ahmedi dhe Nesaiu.]

Urtësi

Abdurrahman es Sadi ka thënë: "Nëse namazi i robit është i plotë, gjegjësisht i përfshin gjërat e detyrueshme, të pëlqyeshmet dhe praninë e zemrës, atëherë nuk ka dyshim se namazi i tillë është një prej shkaqeve që më së shumti e ndihmon njeriun në të gjitha çështjet."

Namazi më vë pengesa në jetë (!)

Namazi është prej shkaqeve kryesore për lehtësimin dhe tejkalimin e të gjitha vështirësive. Pra, namazi sjell gjithnjë lehtësimin dhe asnjëherë vështirësinë. Kushdo që e ka provuar, është bindur në këtë. 

Këshillë

Falu dhe bëj durim, sepse vetëm kështu arrihet ndihma e Allahut!


Përgatiti: Hoxhë Jusuf Kastrati