Thënie të urta nga Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!)

 1. Po të ishte varfëria burrë, do ta mbysja.
 2. Koprraci jeton në dynja si i varfër ndërsa llogaritet në ahiret si i pasur.
 3. Ai që bën padrejtësi, ai që i ndihmon të padrejtit dhe ai që pajton me të padrejtin, që të tre janë bashkëpjesëmarrës në mëkat.
 4. Urtësia është gjëja e humbur e besimtarit. Merre atë edhe po e gjete tek hipokriti.
 5. Nëse ke mendje dhe jo dituri, je sikur njeriu që ka këmbë por s’ka këpucë.
 6. Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e njohin.
 7. Kur të qajë trimi, frikacaku qeshë.
 8. Kujdes të përshpejtosh gjërat para kohe apo t’i zvarritësh pasi t’i kesh vënë në dorë.
 9. Besimi është njohje me zemër, miratim me gjuhë dhe veprim me gjymtyrë.
 10. Ai që shpreson gjatë, i keqëson veprat.
 11. Çuarja e amanetit në vend është çelës i furnizimit (nga All-llahu).
 12. Qortoje vëllanë duke u sjellë mirë me të dhe largoja sherrin duke e furnizuar me të mira materiale.
 13. I pasuri koprrac është më i varfër se si i varfri bujar.


Dr. Sedat Islami


Revista Shembulli