Pak do të qeshnit e shumë do të qanit!

Transmetohet nga Enesi r.a., i cili ka thënë: I Dërguari i Allahut s.a.v.s. na e mbajti një ligjërim, s’kam dëgjuar asnjëherë ligjërim të ngjashëm me të, dhe ka thënë: “Sikur ta dinit atë që di unë, do të qeshnit pak dhe do të qanit shumë.” Atëherë sahabët e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. mbuluan fytyrat e tyre dhe qanin me zë. (Muttefekun alejhi)

Në një transmetim tjetër thuhet: Të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. i arriti diçka nga sahabët e tij, andaj dhe mbajti një ligjëratë, e tha: “Më janë paraqitur mua Xheneti e Xhehenemi, unë s’kam parë (asnjëherë më shumë) sikur sot të mira (në Xhenet) dhe të këqija (në Xhehenem). Sikur ta dinit atë që di unë, do të qeshnit pak dhe do të qanit shumë.” Nuk ka ardhur për sahabët e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. ndonjë ditë më e rëndë (vështirë) për ta se sa kjo, i mbuluan kokat e tyre dhe qanin me zë”.


Bahri Curri